Trên báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn biết nhân viên thực hiện để thống kê nhân viên đó đã thực hiện được bao nhiêu hợp đồng, lãi lỗ của các hợp đồng đó, nhằm mục đích đánh giá lương, thưởng cuối tháng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Trên báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn biết nhân viên thực hiện để thống kê nhân viên đó đã thực hiện được bao nhiêu hợp đồng, lãi lỗ của các hợp đồng đó, nhằm mục đích đánh giá lương, thưởng cuối tháng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi in báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, chương trình sẽ thể hiện thông tin nhân viên thực hiện để thống kê nhân viên đó đã thực hiện được bao nhiêu hợp đồng, lãi lỗ của các hợp đồng đó, nhằm mục đích đánh giá lương, thưởng của nhân viên.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Hợp đồng\Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng

108986_2

Trên giao diện Sửa mẫu

108986_3

Mẫu báo cáo sau khi sửa

108986_4