Kế toán muốn phần mềm chỉ ra các phiếu nhập kho và xuất kho của cùng 1 lệnh lắp ráp, tháo dỡ đang có tổng giá trị nhập kho trên phiếu nhập không bằng tổng giá trị xuất kho trên phiếu xuất, để xử lý phần chênh lệch này

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn phần mềm chỉ ra các phiếu nhập kho và xuất kho của cùng 1 lệnh lắp ráp, tháo dỡ đang có tổng giá trị nhập kho trên phiếu nhập không bằng tổng giá trị xuất kho trên phiếu xuất, để xử lý phần chênh lệch này

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung báo cáo Đối chiếu giá trị nhập, xuất kho của lệnh lắp ráp, tháo dỡ để nhanh chóng tìm ra các lệnh sản xuất có giá trị nhập và giá trị xuất không bằng nhau để xử lý kịp thời.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Kho

101235_1

Báo cáo in ra như sau

101235_2