Kế toán mong muốn khi xuất kho mà người dùng xuất quá số lượng mã quy cách còn tồn thì phần mềm cảnh báo và hướng dẫn người dùng xem báo cáo nào để kiểm tra tồn kho mã quy cách, tìm ra hướng xử lý nhanh nhất

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán mong muốn khi xuất kho mà người dùng xuất quá số lượng mã quy cách còn tồn thì phần mềm cảnh báo và hướng dẫn người dùng xem báo cáo nào để kiểm tra tồn kho mã quy cách, tìm ra hướng xử lý nhanh nhất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi xuất kho mà người dùng xuất quá số lượng mã quy cách còn tồn thì chương trình cảnh báo và hướng dẫn người dùng xem báo cáo nào để kiểm tra tồn kho mã quy cách, tìm ra hướng xử lý nhanh nhất.

Cách thực hiện

Chương trình sẽ cảnh báo khi cất hoặc Ghi sổ các chứng từ:

oChứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất

oXuất kho: Xuất bán hàng, xuất lắp ráp/tháo dỡ, xuất sản xuất, xuất kiểm kê, xuất hàng cho chi nhánh khác, xuất khác.

oChuyển kho

oTrả lại hàng mua (có tích chọn Trả lại hàng trong kho)

Ví dụ:

oVào Nghiệp vụ\Kho\Xuất kho: khi cất chứng từ Xuất kho bán hàng có xuất quá số lượng mã quy cách còn tồn

104547_7

oVào Báo cáo\Kho\Sổ chi tiết vật tư hàng hóa:

104547_2

oBáo cáo in ra

104547_4

oTrên giao diện Sửa mẫu

104547_5

oBáo cáo in ra sau khi sửa mẫu

104547_6