Kế toán muốn khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng thì thể hiện giá trị đặt hàng và giá trị thực hiện theo số tiền nguyên tệ để kế toán dễ kiểm tra đối chiếu và phản ánh đúng tình hình thực hiện đơn mua hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng thì thể hiện giá trị đặt hàng và giá trị thực hiện theo số tiền nguyên tệ để kế toán dễ kiểm tra đối chiếu và phản ánh đúng tình hình thực hiện đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng, kế toán xem được giá trị đặt hàng và giá trị thực hiện theo số tiền nguyên tệ để kế toán dễ kiểm tra đối chiếu và phản ánh đúng tình hình thực hiện đơn mua hàng.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Mua hàng\Tình hình thực hiện đơn mua hàng

108084_1

Báo cáo in ra như sau

108084_2

Báo cáo in theo mẫu ngoại tệ như sau:

108084_3

NOTE_iconnote   Lưu ý: Các chứng từ mua hàng nhập khẩu sẽ không lấy giá trị thuế GTGT lên báo cáo vì giá trị thuế GTGT trên chứng từ này không phản ánh số phải trả cho nhà cung cấp, vì vậy khi lập đơn mua hàng của các nhà cung cấp nước ngoài thì không nhập thuế GTGT để báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng phản ánh đúng giá trị đơn hàng.