Khi lưu hóa đơn, kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo nếu tổng tiền thuế GTGT không bằng tổng tiền hàng nhân thuế suất trên hóa đơn để tránh trường hợp in nhầm hóa đơn có số tiền thuế bị lệch

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Khi lưu hóa đơn, kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo nếu tổng tiền thuế GTGT không bằng tổng tiền hàng nhân thuế suất trên hóa đơn để tránh trường hợp in nhầm hóa đơn có số tiền thuế bị lệch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi cất chứng từ bán hàng, hóa đơn, nếu tiền thuế GTGT không bằng tiền hàng nhân với thuế suất thì chương trình cảnh báo để kế toán kiểm tra sửa lại số tiền, tránh in lên hóa đơn số liệu không hợp lý.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: thêm mới 1 chứng từ bán hàng

109972_1

Khi cất chứng từ bán hàng

109972_2