Khi in danh sách chứng từ công nợ, kế toán muốn xem được thông tin nhân viên thu nợ để giao cho trình dược viên lưu trữ, làm căn cứ đối chiếu số liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Khi in danh sách chứng từ công nợ, kế toán muốn xem được thông tin nhân viên thu nợ để giao cho trình dược viên lưu trữ, làm căn cứ đối chiếu số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi in danh sách chứng từ công nợ, chương trình cho phép xem được thông tin nhân viên thu nợ để giao cho trình dược viên lưu trữ và làm căn cứ đối chiếu số liệu.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung trường Nhân viên thu nợ\trả tiền khi sửa các mẫu chứng từ:

oDanh sách chứng từ công nợ khách hàng

oDanh sách chứng từ công nợ nhà cung cấp

Ví dụ: với Danh sách chứng từ công nợ Khách hàng

oMở chứng từ Thu tiền khách hàng, in mẫu Danh sách chứng từ công nợ Khách hàng và thực hiện Sửa mẫu

112690_1

oTrường EmployeeCode sẽ lấy lên Mã nhân viên, Trường EmployeeName sẽ lấy lên Tên nhân viên khai báo trên chứng từ Thu tiền khách hàng.

oTại vị trí cần hiển thị trường EmployeeCode EmployeeName, xóa bỏ công thức cũ (nếu có), sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường EmployeeCode EmployeeName, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oMẫu sau khi sửa như sau:

112690_2