Kế toán mong muốn khi sửa bảng lương đã có phân bổ chi phí lương phần mềm cảnh báo để người dùng biết cần phân bổ lại chi phí lương và hạch toán chi phí lương phù hợp với bảng lương.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán mong muốn khi sửa bảng lương đã có phân bổ chi phí lương phần mềm cảnh báo để người dùng biết cần phân bổ lại chi phí lương và hạch toán chi phí lương phù hợp với bảng lương.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi sửa bảng lương đã có phân bổ chi phí lương chương trình sẽ cảnh báo để người dùng biết cần phân bổ lại chi phí lương và hạch toán chi phí lương đúng với số liệu bảng lương.

Cách thực hiện

Lập bảng lương tháng 8/2016

112150_1

Thực hiện phân bổ chi phí lương

112150_2

Sửa lại bảng lương tháng 8 và nhấn Cất

112150_3