Khi ghi tăng CCDC hàng loạt chọn lấy CCDC từ chứng từ mua hàng không qua kho, kế toán mong muốn phần mềm lấy được giá trị của CCDC sau khi đã phân bổ chi phí mua hàng để phản ánh đúng giá trị của CCDC ghi tăng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Khi ghi tăng CCDC hàng loạt chọn lấy CCDC từ chứng từ mua hàng không qua kho, kế toán mong muốn phần mềm lấy được giá trị của CCDC sau khi đã phân bổ chi phí mua hàng để phản ánh đúng giá trị của CCDC ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi ghi tăng CCDC hàng loạt, chọn chứng từ mua hàng không qua kho để lấy thông tin CCDC muốn ghi tăng, chương trình sẽ lấy được giá trị của CCDC sau khi đã phân bổ chi phí mua hàng để phản ánh đúng giá trị của CCDC đó.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa: lập chứng từ mua hàng không qua kho

108091_1

Vào Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Ghi tăng CCDC hàng loạt

108091_2

Sau khi chọn chứng từ hàng mua không qua kho, trên giao diện ghi tăng sẽ hiển thị như sau

108091_6

Công cụ dụng cụ sau khi ghi tăng

108091_5