Khi khai báo nơi mở tài khoản ngân hàng của nhân viên, kế toán muốn khai báo được thông tin tỉnh (thành phố) nơi mở tài khoản để lấy thông tin đó lên UNC chuyển tiền cho nhân viên

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Khi khai báo nơi mở tài khoản ngân hàng của nhân viên, kế toán muốn khai báo được thông tin tỉnh (thành phố) nơi mở tài khoản để lấy thông tin đó lên UNC chuyển tiền cho nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi khai báo nhân viên, chương trình cho phép khai báo được Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố của tài khoản ngân hàng để in lên được Ủy nhiệm chi khi chuyển tiền cho nhân viên.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Đối tượng\Nhân viên: khai báo nhân viên

108987_1

Khi in chứng từ Uỷ nhiệm chi có đối tượng nhận tiền là nhân viên thì thông tin Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố của tài khoản ngân hàng của nhân viên được lấy dựa trên thông tin có sẵn khi khai báo nhân viên.

108987_2

Khi nhập khẩu từ excel danh mục nhân viên chương trình cho phép nhập được các thông tin Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố: Tại bước 2. Ghép dữ liệu

108987_3