Hiển thị cảnh báo đầy đủ, rõ ràng hơn các ảnh hưởng khi thực hiện thay đổi định dạng số hệ thống.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Hiển thị cảnh báo đầy đủ, rõ ràng hơn các ảnh hưởng khi thực hiện thay đổi định dạng số hệ thống.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi thay đổi định dạng số, chương trình sẽ đưa ra cảnh báo đầy đủ, rõ ràng hơn về các ảnh hưởng khi thực hiện thay đổi định dạng số hệ thống để kế toán cẩn thận hơn trong việc thay đổi định dạng số, tránh sai sót báo cáo sau này.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Tùy chọn\6.Định dạng số

108985_1

Trên giao diện Thay đổi định dạng số

108985_2