Khi in phiếu Nhập kho/Xuất kho, kế toán muốn hiển thị được thông tin của hàng hóa để Thủ kho nhập, xuất đúng loại vật tư, hàng hóa

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Khi in phiếu Nhập kho/Xuất kho, kế toán muốn hiển thị được thông tin của hàng hóa để Thủ kho nhập, xuất đúng loại vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường mô tả hàng hóa lên Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho để sửa mẫu, giúp thủ kho nhập, xuất đúng vật tư dựa trên mô tả của hàng hóa.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung trường mô tả vật tư hàng hóa trên các loại chứng từ:

oVT-01: Phiếu nhập kho

oVT-01: Phiếu nhập kho (A5)

oVT-01: Phiếu nhập kho (A5, in cuộn)

oPhiếu nhập kho (chi tiết theo kho)

oPhiếu nhập kho (theo mã quy cách)

o Phiếu nhập kho (theo số lô, hạn sử dụng)

oVT-02: Phiếu xuất kho

oVT-02: Phiếu xuất kho (A5)

oVT-02: Phiếu xuất kho (A5, in cuộn)

oPhiếu xuất kho (mã quy cách)

oPhiếu xuất kho (Theo số lô, hạn sử dụng)

Ví dụ: sửa mẫu VT-01: Phiếu nhập kho

oIn một chứng từ VT-01: Phiếu nhập khoSửa mẫu

110464_1

oTrường InventoryItemDescription sẽ lấy lên Mô tả về vật tư hàng hóa được khai báo trên Danh mục\Vật tư hàng hóa.

oTại vị trí cần hiển thị trường InventoryItemDescription, xóa bỏ công thức cũ (nếu có), sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường InventoryItemDescription, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oMẫu sau khi sửa như sau:

110464_2