Kế toán muốn khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, số lượng bán để dấu dương và số lượng hàng bán bị trả lại để dấu âm (cho trong ngoặc) để dễ phân biệt hơn và số lượng tổng cộng hàng bán thể hiện đúng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, số lượng bán để dấu dương và số lượng hàng bán bị trả lại để dấu âm (cho trong ngoặc) để dễ phân biệt hơn và số lượng tổng cộng hàng bán thể hiện đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu, chi tiết công nợ phải thu theo nhân viên, công trình, đơn vị kinh doanh, số lượng xuất bán sẽ hiển thị dấu dương và số lượng hàng bán bị trả lại để dấu âm để dễ phân biệt hơn và số lượng tổng cộng hàng bán cho khách hàng thể hiện được chính xác.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng\Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

109982_1

Trên giao diện Sửa mẫu

109982_2

Mẫu sau khi sửa

109982_3