Kế toán muốn lập được Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bổ sung - mẫu số 03/GTGT (cho đơn vị vàng bạc) trong trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn lập được Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bổ sung - mẫu số 03/GTGT (cho đơn vị vàng bạc) trong trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, đối tượng sử dụng là đơn vị mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý có thể lập được tờ khai bổ sung cho tờ khai Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT để xuất khẩu và nộp cho cơ quan thuế.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

112149_1

Trên giao diện tờ khai

112149_2

Trên giao diện Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

112149_3

Tờ khai và bản giải trình in ra như sau

112149_4

112149_5