Kế toán muốn nhập khẩu được mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ…) vào chứng từ chuyển kho để không phải sửa bằng tay sau khi nhập khẩu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn nhập khẩu được mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ…) vào chứng từ chuyển kho để không phải sửa bằng tay sau khi nhập khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép nhập khẩu được mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ…) vào chứng từ chuyển kho để không phải sửa bằng tay sau khi nhập khẩu.

Cách thực hiện

Vào Tệp\Nhập khẩu từ Excel

112363_1

Tệp mẫu nhập excel ngầm định của chương trình

112363_2

Chi tiết cách nhập khẩu dữ liệu từ excel xem tại đây