Kế toán muốn khi lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng, phần mềm lấy được tên hàng từ đơn đặt hàng sang đơn mua hàng để kế toán không mất công phải sửa lại tên hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 >

Kế toán muốn khi lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng, phần mềm lấy được tên hàng từ đơn đặt hàng sang đơn mua hàng để kế toán không mất công phải sửa lại tên hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R31, trên MISA SME.NET 2015, khi lập Đơn mua hàng từ Đơn đặt hàng, chương trình sẽ lấy thông tin tên hàng hóa trên đơn mua hàng theo tên hàng hóa trên đơn đặt hàng.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: khai báo hàng hóa

112987_1

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đơn đặt hàng: thêm mới 1 đơn đặt hàng

112987_2

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Đơn mua hàng: thêm mới 1 đơn mua hàng lập từ đơn đặt hàng

112987_3

Trên đơn mua hàng hiển thị như sau:

112987_5