Khi in phiếu xuất kho theo số lô, hạn sử dụng, kế toán mong muốn hiển thị thông tin nguồn gốc xuất xứ của VTHH để kho nhận hàng gửi bán phân biệt đúng các mặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi in phiếu xuất kho theo số lô, hạn sử dụng, kế toán mong muốn hiển thị thông tin nguồn gốc xuất xứ của VTHH để kho nhận hàng gửi bán phân biệt đúng các mặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường Nguồn gốc hàng hóa vào sửa mẫu phiếu xuất kho theo số lô, hạn sử dụng để thủ kho phân biệt đúng các mặt hàng.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: khai báo mã hàng:

109984_1

Vào sửa mẫu Phiếu xuất kho (Theo số lô, hạn sử dụng):

109984_2

oTại vị trí cần hiển thị trường InventoryItemSource , xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường InventoryItemSource, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oTrường InventoryItemSource sẽ lấy lên Nguồn gốc của Vật tư hàng hóa khai báo trong Danh mục\Vật tư hàng hóa.

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, Phiếu xuất kho (Theo số lô, hạn sử dụng) in ra như sau:

109984_3