Kế toán mong muốn hiển thị số nợ tối đa khi in Thông báo công nợ giúp giảm thiểu thời gian lập thông báo công nợ.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán mong muốn hiển thị số nợ tối đa khi in Thông báo công nợ giúp giảm thiểu thời gian lập thông báo công nợ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường thông tin Số nợ tối đa trên mẫu Thông báo công nợ để khách hàng sửa mẫu thông báo công nợ theo nhu cầu đặc thù.

Cách thực hiện

Sửa mẫu Thông báo công nợ trong Báo cáo\Bán hàng

109977_1

oCâu lệnh: Bindingdata(tên text, GetData("AnnouncementOfDebt.MaximizeDebtAmount"), 2)

Nếu kế toán muốn có thông tin Số tiền cần thanh toán = Tổng số dư nợ - Số nợ tối đa thì thực hiện như sau:

109977_2

oCâu lệnh: misa.Report.SSRCommonFunction.Bindingdata(tên text, iif(Getdata("TotalExpireAmount") - Getdata("MaximizeDebtAmount") > 0, Getdata("TotalExpireAmount") - Getdata("MaximizeDebtAmount"), 0), 3)

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, Thông báo công nợ in ra như sau:

109977_3