Kế toán mong muốn bổ sung thêm cột Đơn vị tính chính trong Báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước) để có thể theo dõi hàng tồn kho chính xác.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán mong muốn bổ sung thêm cột Đơn vị tính chính trong Báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước) để có thể theo dõi hàng tồn kho chính xác.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, trên Báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước), bổ sung thêm cột ĐVT (Đơn vị tính) để biết được số lượng của hàng hóa trên báo cáo là theo đơn vị tính nào.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Kho: xem báo cáo Báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước)

109983_1