Kế toán mong muốn khi lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn bán hàng thì các mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự của hóa đơn bán hàng (hóa đơn nào chọn trước thì xếp trước) và theo thứ tự các mặt hàng trên hóa đơn.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán mong muốn khi lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn bán hàng thì các mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự của hóa đơn bán hàng (hóa đơn nào chọn trước thì xếp trước) và theo thứ tự các mặt hàng trên hóa đơn.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn bán hàng, kế toán muốn các mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự chọn hóa đơn và theo thứ tự các mặt hàng trên hóa đơn để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu lại.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Xuất hóa đơn: lập 2 hóa đơn

110878_4

110878_5

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng

110878_7

Chứng từ bán hàng lập từ hóa đơn sẽ lấy chi tiết vật tư từ hóa đơn sang

110878_6

NOTE_iconnote   Lưu ý: thứ tự các mặt hàng lấy lên chứng từ bán hàng lập từ hóa đơn sẽ sắp xếp theo thứ tự chọn hóa đơn trên giao diện Chọn hóa đơn, trong cùng hóa đơn thì lấy thứ tự theo thứ tự các mặt hàng trên hóa đơn, nếu chọn tất cả các hóa đơn thì sẽ lấy theo thứ tự sắp xếp hóa đơn ngầm định trên giao diện Chọn hóa đơn.