Kế toán tổng hợp mong muốn xem được tỷ lệ hoàn thành của các hợp đồng mua hàng (Tỷ lệ hoàn thành = Giá trị đã thực hiện/Giá trị hợp đồng) tại bất kỳ thời điểm nào để phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán tổng hợp mong muốn xem được tỷ lệ hoàn thành của các hợp đồng mua hàng (Tỷ lệ hoàn thành = Giá trị đã thực hiện/Giá trị hợp đồng) tại bất kỳ thời điểm nào để phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, tại danh sách hợp đồng mua hàng, chương trình bổ sung thêm thông tin Tỷ lệ hoàn thành = Giá trị đã thực hiện/Giá trị hợp đồng để xem được tiến độ hoàn thành của hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào, phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, tránh mất thời gian tính toán.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Mua hàng\Danh sách hợp đồng mua hàng

110467_1

Danh sách hợp đồng mua hàng sau khi đã chỉnh sửa:

110467_3