Khi in phiếu lương, kế toán muốn hiển thị được thông tin chức danh và mức lương đóng BH của từng nhân viên để nhân viên có thể kiểm tra đối chiếu lại với hợp đồng lao động

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi in phiếu lương, kế toán muốn hiển thị được thông tin chức danh và mức lương đóng BH của từng nhân viên để nhân viên có thể kiểm tra đối chiếu lại với hợp đồng lao động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường Chức danh, Lương đóng bảo hiểm trên sửa mẫu Phiếu lương theo nhu cầu đặc thù của đơn vị.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Tính lương: mở một bảng lương bất kỳ, in và sửa Phiếu lương

110466

oTrường Contact Title sẽ lấy lên Chức danh của nhân viên, trường InsuranceSalaryAmount sẽ lấy lên Lương đóng BH của nhân viên được khai báo trong Danh mục\Đối tượng.

oTại vị trí cần hiển thị trường Contact Title InsuranceSalaryAmount, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường Contact Title InsuranceSalaryAmount, kéo vào vị trí cần hiển thị.

Sau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, Phiếu lương in ra như sau:

110466_2