Kế toán muốn tự chọn các công trình/hạng mục công trình được nghiệm thu trong kỳ để không mất thời gian xóa các công trình/hạng mục công trình chưa nghiệm thu trong kỳ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn tự chọn các công trình/hạng mục công trình được nghiệm thu trong kỳ để không mất thời gian xóa các công trình/hạng mục công trình chưa nghiệm thu trong kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Với các đơn vị là nhà thầu thi công các công trình, hạng mục công trình thì khi nghiệm thu công trình, chủ đầu tư chỉ nghiệm thu vài công trình, hạng mục công trình nhưng hiện tại khi nghiệm thu, chương trình đang mặc định nghiệm thu toàn bộ danh sách các công trình, hạng mục công trình => Kế toán mất công xóa đi.

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng, kế toán sẽ tự chọn được công trình/đơn hàng/hợp đồng cần nghiệm thu.

Cách thao tác

Vào phân hệ Giá thành, tab Công trình hoặc Đơn hàng hoặc Hợp đồng, thực hiện nghiệm thu, chương trình hiển thị danh sách các công trình/đơn hàng/hợp đồng tương ứng với kỳ tính giá thành đó:

R24.45

Khi đó chương trình sẽ nghiệm thu các công trình được tích chọn:

R42.46

NOTE_iconnote Lưu ý: Thực hiện tương tự với đơn hàng, hợp đồng.