Kế toán muốn lập lệnh sản xuất căn cứ vào đơn đặt hàng thì chương trình lấy được cả thông tin mở rộng và mã thống kê của thành phẩm sang lệnh sản xuất để KH in lệnh sản xuất đưa xuống bộ phận sản xuất.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn lập lệnh sản xuất căn cứ vào đơn đặt hàng thì chương trình lấy được cả thông tin mở rộng và mã thống kê của thành phẩm sang lệnh sản xuất để KH in lệnh sản xuất đưa xuống bộ phận sản xuất.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi lập lệnh sản xuất từ các đơn đặt hàng, chương trình sẽ lấy luôn cả Mã thông tin và các thông tin mở rộng từ đơn đặt hàng sang lệnh sản xuất.

Cách thao tác

Trong kỳ có đơn đặt hàng chi tiết theo mã thống kê và thông tin mở rộng như sau như sau:

r24.35

Lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng trên, khi đó chương trình tự động lấy Mã thống kê và thông tin mở rộng sang:

R24.36