Khách hàng mong muốn in được mẫu lệnh sản xuất để mang xuống bộ phận sản xuất để sản xuất theo đơn hàng của Khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Khách hàng mong muốn in được mẫu lệnh sản xuất để mang xuống bộ phận sản xuất để sản xuất theo đơn hàng của Khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, sau khi lập lệnh sản xuất, kế toán có thể in được thêm 1 trong 2 mẫu lệnh: Lệnh sản xuất (Chi tiết NVL) và Lệnh sản xuất (Cộng gộp NVL).

Cách thao tác

Vào phân hệ Kho\Lệnh sản xuất, chọn lệnh sản xuất cần in:

R24.06

Nhấn In, chọn mẫu lệnh sản xuất cần in: Lệnh sản xuất, Lệnh sản xuất (Chi tiết NVL) và Lệnh sản xuất (Cộng gộp NVL). Ví dụ chọn in theo mẫu Lệnh sản xuất (Chi tiết NVL) thì chương trình hiển thị:

R24.07