Kế toán muốn hiển thị thông tin công nợ cũ và công nợ cuối ngày lên mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) để gửi cho KH vừa làm căn cứ giao hàng và thông báo nợ cho khách

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn hiển thị thông tin công nợ cũ và công nợ cuối ngày lên mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) để gửi cho KH vừa làm căn cứ giao hàng và thông báo nợ cho khách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, kế toán có thể hiển thị các thông tin Công nợ cũ và Công nợ cuối này lên mẫu Phiếu xuât kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) để gửi cho khách hàng làm căn cứ giao hàng và thông báo công nợ cho khách hàng.

Cách thao tác

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, tích chọn như sau:

R24.61

 

Có chứng từ bán hàng thực hiện in mẫu Phiếu xuât kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) :

R24.62

Thực hiện Sửa mẫu, lấy lên trường <<Công nợ cũ>>:

R24.63

Thực hiện In thì chương trình hiển thị như sau:

R24.64

 

NOTE_iconnote Lưu ý: Thực hiện tương tự với trường Công nợ cuối ngày (CloseAmount).