Kế toán muốn lấy được thông tin trường số điện thoại nhân viên bán hàng trên mẫu phiếu xuất kho bán hàng (mẫu A5), để khách hàng có căn cứ liên hệ với nhân viên bán hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn lấy được thông tin trường số điện thoại nhân viên bán hàng trên mẫu phiếu xuất kho bán hàng (mẫu A5), để khách hàng có căn cứ liên hệ với nhân viên bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi sửa mẫu các hóa đơn bán hàng và phiếu xuất bán hàng, kế toán có thể hiển thị thêm các thông tin Mã nhân viên, Tên nhân viên, số điện thoại di động và điện thoại cố định của nhân viên bán hàng lên chứng từ để khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên.

Cách thao tác

Ví dụ trong kỳ có hóa đơn bán hàng như sau :

R24.49

Thực hiện <<Sửa mẫu>>, lấy lên các trường về nhân viên:

R24.50