Kế toán muốn khi bán hàng cho đối tượng khác với đối tượng trên Đơn hàng có thể chọn được thống kê theo Đơn hàng đó để lên được số liệu trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng, BC lãi lỗ theo đơn hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn khi bán hàng cho đối tượng khác với đối tượng trên Đơn hàng có thể chọn được thống kê theo Đơn hàng đó để lên được số liệu trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng, BC lãi lỗ theo đơn hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi bán hàng hoặc xuất kho từ các đơn đặt hàng, kế toán có thể chọn được các đơn hàng có đối tượng khác đối tượng đã chọn trên chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Trong kỳ có các đơn đặt hàng như sau:

R24.40

Thực hiện lập chứng từ bán hàng từ các đơn đặt hàng trên. Vào giao diện chọn đơn đặt hàng:

R24.41

Tương tự, khi lập chứng từ bán hàng, bên tab Thống kê, chọn tìm nhanh đơn hàng:

R24.42

NOTE_iconnote Lưu ý: Thực hiện tương tự với xuất kho từ đơn đặt hàng.