Thông báo công nợ: kế toán muốn hiển thị chi tiết cả hóa đơn công nợ và chứng từ thanh toán để dễ dàng đối chiếu với khách hàng về số phải thu và số đã thu.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Thông báo công nợ: kế toán muốn hiển thị chi tiết cả hóa đơn công nợ và chứng từ thanh toán để dễ dàng đối chiếu với khách hàng về số phải thu và số đã thu.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Thông báo công nợ, chương trình sẽ thể hiện toàn bộ phát sinh và thanh toán nợ theo từng chứng từ của đối tượng nợ, phục vụ việc kiểm soát dữ liệu phát sinh dễ dàng

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Bán hàng, chọn báo cáo:

R42.51

Khi đó chương trình hiển thị như sau:

R24.52

NOTE_iconnote Lưu ý: Nếu muốn chương trình tự động trừ đi công nợ sau khi đã thu tiền, giảm giá, trả lại...thì kế toán không tích chọn vào Hiển thị chi tiết CT phát sinh: thu tiền, trả lại,...