Kế toán muốn khi in S36-DN sổ chi tiết chi phí sản xuất, kinh doanh cho phép chọn " hiển thị số chứng từ" hoặc" hiển thị số hóa đơn" để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị (Giống MISA SME.NET 2012)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn khi in S36-DN sổ chi tiết chi phí sản xuất, kinh doanh cho phép chọn " hiển thị số chứng từ" hoặc" hiển thị số hóa đơn" để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị (Giống MISA SME.NET 2012)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, chương trình cho phép chọn hiển thị theo số hóa đơn để kế toán dễ dàng giải trình số liệu.

Cách thao tác

Vào Báo cáo\Giá thành, chọn báo cáo như sau:

R24.57

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo như sau

R24.58a

NOTE_iconnote Lưu ý: Nếu trên tham số không chọn <<Hiển thị số hóa đơn>> thì chương trình sẽ hiển thị số chứng từ trên từng chứng từ.