Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán bán hàng muốn biết được khách hàng nào có doanh số bán hàng cao nhất, thấp nhất hay không có phát sinh doanh số trong kỳ để đưa ra chính sách bán hàng phù hợp

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, kế toán bán hàng muốn biết được khách hàng nào có doanh số bán hàng cao nhất, thấp nhất hay không có phát sinh doanh số trong kỳ để đưa ra chính sách bán hàng phù hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo tổng hợp bán hàng theo khách hàng, chương trình cho phép tùy chọn để hiển thị được tất cả các khách hàng trên báo cáo (gồm cả các khách hàng không phát sinh doanh thu trong kỳ) để đưa ra chính sách bán hàng cho từng đối tượng khách hàng (VD: khách hàng không có phát sinh trong quý này thì có chính sách riêng để thúc đẩy mua hàng trong quý tới...).

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\ Bán hàng\ Tổng hợp bán hàng thống kê theo khách hàng:

81481_6

Nếu tích chọn "Chỉ lấy khách hàng có phát sinh" thì báo cáo in ra sẽ chỉ có các đối tượng có phát sinh trong kỳ báo cáo

81481_4

Nếu không tích chọn "Chỉ lấy khách hàng có phát sinh" thì báo cáo in ra sẽ có tất cả các đối tượng được chọn

81481_5