Kế toán muốn hình thức thanh toán trên hoá đơn tuỳ chọn theo hình thức thanh toán trên chứng từ bán hàng, để không mất thời gian phải chọn lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn hình thức thanh toán trên hoá đơn tuỳ chọn theo hình thức thanh toán trên chứng từ bán hàng, để không mất thời gian phải chọn lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng hoặc nhập khẩu chứng từ bán hàng từ Excel, yêu cầu hình thức thanh toán trên hóa đơn sẽ ngầm định theo tùy chọn thanh toán bằng Tiền mặt hay Chuyển khoản hay chưa thu tiền để kế toán không mất công phải tự chọn bằng tay hình thức thanh toán.

Cách thực hiện

Vào Bán hàng\ Chứng từ bán hàng: thêm mới chứng từ

74238_2

 

Khi nhập khẩu từ excel: Nếu file excel không có khai báo Hình thức thanh toán thì khi nhập khẩu vào phần mềm, căn cứ vào Phương thức thanh toán chương trình sẽ tự ngầm định hình thức thanh toán tương ứng như sau:

oChứng từ bán hàng thu tiền ngay, trả lại hàng mua, giảm giá hàng bán bằng tiền mặt thì tab Hóa đơn ngầm định Hình thức thanh toán bằng Tiền mặt.

oChứng từ bán hàng thu tiền ngay bằng Chuyển khoản thì tab Hóa đơn ngầm định Hình thức thanh toán bằng Chuyển khoản.

oChứng từ bán hàng chưa thu tiền hoặc trả lại hàng mua, giảm giá hàng bán có phương thức thanh toán Giảm trừ công nợ thì tab Hóa đơn ngầm định Hình thức thanh toán bằng TM/CK.