Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ phiếu thu, phiếu chi từ excel có thêm trường thông tin bổ sung để phục vụ công tác nhập liệu được nhanh hơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ phiếu thu, phiếu chi từ excel có thêm trường thông tin bổ sung để phục vụ công tác nhập liệu được nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu Phiếu thu, Phiếu chi từ Excel vào phần mềm, cho phép nhập khẩu được thông tin trường mở rộng để nhập được các thông tin đặc thù của đơn vị (VD: chiết khấu hoa hồng, diễn giải bằng tiếng Anh).

Cách thực hiện

Làm tương tự như hướng dẫn tại đây.