Kế toán bán hàng muốn liệt kê được chi tiết từng lần xuất hàng cho đại lý thì xuất mặt hàng gì, giá bán như thế nào, số lượng bao nhiêu, để đối chiếu và gửi danh sách này cho đại lý làm căn cứ bán hàng

 

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán bán hàng muốn liệt kê được chi tiết từng lần xuất hàng cho đại lý thì xuất mặt hàng gì, giá bán như thế nào, số lượng bao nhiêu, để đối chiếu và gửi danh sách này cho đại lý làm căn cứ bán hàng

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, sổ chuyển kho nội bộ được bổ sung thêm Đơn giá bán và Thành tiền để biết từng lần xuất hàng cho đại lý thì xuất mặt hàng gì, giá trị bao nhiêu, giúp kế toán dễ dàng đối chiếu với đại lý và gửi danh sách cho đại lý làm căn cứ bán hàng.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\ Kho để xem Sổ chuyển kho nội bộ:

75669_8

Chương trình hiển thị giao diện Quản lý mẫu:

75669_2

Chương trình hiển thị giao diện Sửa mẫu:

75669_3

Trở lại giao diện Quản lý mẫu:

75669_9

Mẫu in ra như sau:

75669_5