Kế toán bán hàng muốn danh sách hàng chuyển cho đại lý hiển thị tên hàng theo tên trên chứng từ chuyển kho đại lý để phù hợp với công tác bán hàng (mặt hàng tên khác nhau nhưng cùng tính chất, mục đích sử dụng)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán bán hàng muốn danh sách hàng chuyển cho đại lý hiển thị tên hàng theo tên trên chứng từ chuyển kho đại lý để phù hợp với công tác bán hàng (mặt hàng tên khác nhau nhưng cùng tính chất, mục đích sử dụng)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, sổ chuyển kho nội bộ được bổ sung thêm Diễn giải chi tiết để hiển thị được thông tin đã ghi chú vào tên hàng trên chứng từ chuyển kho gửi bán đại lý.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\ Kho để xem Sổ chuyển kho nội bộ:

75669_8

Chương trình hiển thị giao diện Quản lý mẫu:

75669_2

Chương trình hiển thị giao diện Sửa mẫu:

75669_6

Trở lại giao diện Quản lý mẫu:

75669_9

Mẫu in ra như sau:

75669_7