Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm một số mẫu chứng từ, báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh để làm căn cứ ghi sổ và lưu chứng từ, báo cáo tại các đơn vị là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài...

Cách thực hiện

Cho phép in báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh với các mẫu:

oThẻ tài sản cố định

o01- VT: Phiếu Nhập Kho

o02 - VT: Phiếu Xuất Kho

oBiên bản kiểm kê Công cụ dụng cụ

Ví dụ với mẫu Thẻ tài sản cố định:

oVào Báo cáo\ Tài sản cố định\ Thẻ Tài sản cố định:

50461_2

oBáo cáo in ra:

50461_4