Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ bán hàng xuất khẩu từ Excel vào phần mềm thì nhập khẩu được thông tin trường mở rộng thông tin chung để nhập được thông tin số tờ khai hải quan, ngày tờ khai hải quan

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ bán hàng xuất khẩu từ Excel vào phần mềm thì nhập khẩu được thông tin trường mở rộng thông tin chung để nhập được thông tin số tờ khai hải quan, ngày tờ khai hải quan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu chứng từ bán hàng xuất khẩu từ Excel vào phần mềm, cho phép nhập khẩu được thông tin trường mở rộng để nhập được thông tin đặc thù (VD: Số tờ khai hải quan, ngày tờ khai ...).

Cách thực hiện

Làm tương tự như hướng dẫn tại đây.