Kế toán muốn in mẫu 02-LĐTL "Bảng thanh toán tiền lương" có cột ký nhận theo quy định của thông tư 200/2014 để cho nhân viên ký

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn in mẫu 02-LĐTL "Bảng thanh toán tiền lương" có cột ký nhận theo quy định của thông tư 200/2014 để cho nhân viên ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thời gian được bổ sung thêm cột Ký nhận để nhân viên ký nhận vào bảng lương.

Cách thực hiện

Vào Tiền lương\ Tính lương, mở một bảng lương theo buổi hoặc theo giờ bất kỳ:

75678_1

Bảng lương in ra sẽ hiển thị như sau:

75678_2