Kế toán bán hàng muốn xem từng mặt hàng bán cho khách hàng có số lượng, giá bán và số lô của sản phẩm bán để quản lý hàng hoá đã bán cho khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán bán hàng muốn xem từng mặt hàng bán cho khách hàng có số lượng, giá bán và số lô của sản phẩm bán để quản lý hàng hoá đã bán cho khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, sổ chi tiết bán hàng được bổ sung thêm cột Số lô, hạn sử dụng để khi có Khách hàng đến đổi, trả sản phẩm không đạt chất lượng, kế toán tra cứu được hàng bán là theo lô nào, có bị hết hạn sử dụng không.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\ Bán hàng\ Sổ chi tiết bán hàng thống kê theo <<Không chọn>>:

78846_1

Chương trình hiển thị báo cáo:

78846_2

Chương trình hiển thị giao diện Quản lý mẫu:

78846_3

Chương trình hiển thị giao diện Sửa mẫu:

78846_4

Chương trình quay lại giao diện Quản lý mẫu:

78846_5

Mẫu báo cáo mới:

78846_6