Kế toán muốn thêm trường trộn Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp của khách hàng là cá nhân lên danh sách trường trộn chứng từ bán hàng để phục vụ tạo mẫu Biên bản bàn giao theo đặc thù

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán muốn thêm trường trộn Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp của khách hàng là cá nhân lên danh sách trường trộn chứng từ bán hàng để phục vụ tạo mẫu Biên bản bàn giao theo đặc thù

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường Số chứng minh thư, Ngày cấp, Nơi cấp của khách hàng lên danh sách trường trộn chứng từ bán hàng để kế toán trộn mẫu Biên bản bàn giao.

Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\ Đối tượng\ Khách hàng, thêm mới hoặc sửa một đối tượng khách hàng là cá nhân, điền thông tin số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp:

84440_1

Vào phân hệ Bán hàng\ Chứng từ bán hàng, mở một chứng từ bất kỳ:

84440_2

Giao diện Thiết kế mẫu chứng từ hiện ra:

84440_3

File Excel chứa trường dữ liệu của Chứng từ bán hàng được bổ sung thêm 3 trường trộn:

84440_9

Khi trộn mẫu, kế toán mở file excel mẫu Biên bản bàn giao có sẵn và copy trường dữ liệu vào vị trí cần thiết. Ví dụ:

84440_5

Sau khi trộn mẫu xong, kế toán mở lại giao diện Thiết kế mẫu chứng từ để thêm mẫu vừa thiết kế vào chương trình:

84440_6

Sau khi thêm mẫu chứng từ vừa thiết kế vào chương trình, kế toán mở Chứng từ bán hàng cần in, chọn mẫu vừa thiết kế để thực hiện in:

84440_10

Khi đó, mẫu in ra sẽ hiển thị như sau:

84440_8