Khi in chứng từ kế toán ở các giao diện, kế toán muốn biết được tên TK hạch toán để lãnh đạo công ty (là người nước ngoài) dễ dàng phê duyệt do không hiểu hệ thống TK của Việt Nam.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Khi in chứng từ kế toán ở các giao diện, kế toán muốn biết được tên TK hạch toán để lãnh đạo công ty (là người nước ngoài) dễ dàng phê duyệt do không hiểu hệ thống TK của Việt Nam.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung trường trộn Tên TK Nợ, Tên TK Có bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên mẫu Chứng từ kế toán để trộn được mẫu đặc thù, phục vụ cho đơn vị có lãnh đạo là người nước ngoài.

Cách thực hiện

Trộn mẫu Chứng từ kế toán lấy lên các trường trộn bổ sung:

oTrên file excel trường trộn mẫu chứng từ kế toán bổ sung 4 nội dung:

91110_1

oChi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ xem tại đây.

oChi tiết cách trộn mẫu xem tại đây.

Sửa mẫu Chứng từ kế toán để lấy được thông tin tên TK Nợ, Có bằng tiếng Anh và tiếng Việt:

oIn một Chứng từ kế toán, nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ:

91110_2

oTại vị trí cần hiển thị trường DebitAccountName (Tên TK Nợ), CreditAccountName (Tên TK Có), DebitAccountNameEnglish (Tên tiếng anh TK Nợ ), CreditAccountNameEnglish (Tên tiếng anh TK Có), xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến các tên trường này, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oSau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, Chứng từ kế toán in ra sẽ hiển thị như sau:

91110_3