Kế toán mong muốn lấy ngày thanh lý lên danh sách hợp đồng bán để theo dõi và xuất hóa đơn phù hợp với ngày thanh lý tránh trường hợp xuất hóa đơn sau ngày ký thanh lý.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 >

Kế toán mong muốn lấy ngày thanh lý lên danh sách hợp đồng bán để theo dõi và xuất hóa đơn phù hợp với ngày thanh lý tránh trường hợp xuất hóa đơn sau ngày ký thanh lý.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R27, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm thông tin ngày thanh lý và lý do thanh lý hợp đồng trên danh sách hợp đồng để kế toán xác định ngày xuất hóa đơn cho đúng với quy định (ngày hóa đơn sau ngày thanh lý nghiệm thu hợp đồng).

Cách thực hiện

Vào danh sách Hợp đồng bán:

107895_1

Chương trình hiển thị giao diện Quản lý mẫu:

107895_2

Chương trình hiển thị giao diện Sửa mẫu:

107895_6

Quay lại giao diện Quản lý mẫu:

107895_4

Danh sách Hợp đồng bán mới:

107895_5

Tương tự khi sửa các mẫu danh sách hợp đồng bán khác.