Một số tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 bị sai số liệu

Navigation:  9. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 >

Một số tình huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 bị sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tình huống 1:

Dữ liệu trên MISA SME.NET 2012:

Năm 2014: Hóa đơn công nợ 1 triệu

Năm 2014 Có chứng từ phiếu thu thông thường 1 triệu (chưa đối trừ)

Năm 2015 Thu tiền khách hàng 1 triệu cho hóa đơn công nợ năm 2014

Cuối năm 2014 công nợ khách hàng A = 0

Thực hiện tạo mới dữ liệu từ năm trước trên MISA SME.NET 2012:

Số dư đầu kỳ khách hàng A = 0

Phiếu thu tiền khách hàng năm 2015 vẫn lấy sang nhưng không đối trừ với chứng từ công nợ

Giải pháp: Trên dữ liệu tạo mới của MISA SME.NET 2012 thực hiện xóa phiếu thu tiền khách hàng năm 2015 và thực hiện lập lại phiếu thu thông thường -> Sau đó mới chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2015

Tình huống 2:

Dữ liệu MISA SME.NET 2012:

Năm 2014 Nhập số dư công nợ đầu kỳ KHA 1 triệu

Năm 2015 Thu tiền khách hàng cho số dư đầu kỳ năm 2014

Tạo dữ liệu từ năm trước trên MISA SME.NET 2012: Phiếu thu năm 2015 không hiểu thu cho công nợ đầu kỳ -> Báo cáo chi tiết công nợ theo hóa đơn lệch so với dữ liệu gốc

Giải pháp: Trên dữ liệu tạo mới trên MISA SME.NET 2012 xóa phiếu thu đi và lập lại phiếu thu cho số dư đầu kỳ -> Sau đó mới chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2015

Tình huống 3:

Dữ liệu MISA SME.NET 2012:

Năm 2015 phát sinh hóa đơn công nợ 1 triệu

Năm 2015 thu tiền khách hàng 1 triệu cho hóa đơn công nợ (thu hết 1 lần)

Tạo mới dữ liệu từ năm trước trên MISA SME.NET 2012: phiếu thu không hiểu là thu cho hóa đơn nào -> Báo cáo chi tiết công nợ theo hóa đơn lệch so với dữ liệu gốc

Giải pháp:

Nếu dữ liệu mới chuyển đổi lên MISA SME.NET 2015 chưa nhập liệu thêm gì thì: chuyển đổi dữ liệu cũ của MISA SME.NET 2012 lên bản R87 hot fix 2, sau đó thực hiện tạo dữ liệu từ năm trước trên MISA SME.NET 2012, sau đó chuyển đổi lại dữ liệu trên MISA SME.NET 2015

Nếu dữ liệu mới chuyển đổi lên MISA SME.NET 2015 đã nhập thêm số liệu phát sinh thì liên hệ với MISA để được hỗ trợ.

Tình huống 4:

Dữ liệu gốc MISA SME.NET 2012 chưa thực hiện bảo trì, tính giá, NSD thực hiện mới dữ liệu từ năm trước dẫn đến sai số liệu sổ kho, khi chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2015 sai số liệu so với dữ liệu gốc của MISA SME.NET 2012

Giải pháp: Trên MISA SME.NET 2012 thực hiện bảo trì dữ liệu, tính lại giá xuất kho, đối chiếu khớp sổ kho và sổ cái đảm bảo không lệch số liệu, sau đó mới thực hiện tạo mới dữ liệu từ năm trước trên MISA SME.NET 2012 -> Sau đó mới chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2015