Tính giá thành theo Đơn hàng đối với đơn vị sử dụng QĐ48

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Giá thành > Giá thành đơn hàng >

Tính giá thành theo Đơn hàng đối với đơn vị sử dụng QĐ48

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Điều kiện áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng như: giày da, may mặc, phim ảnh, băng đĩa nhạc... và đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các đơn hàng cụ thể.

HDTN_GIATHANH_donhang_quytrinh

Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo đơn hàng là để xác định giá vốn của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng sản phẩm. Ví dụ: có đơn hàng đặt 30 bộ bàn ghế ăn, tính giá thành xong thì toàn bộ số bàn ghế này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho

 

Để tính giá thành theo Đơn hàng đối với đơn vị sử dụng QĐ 48, phải thực hiện các bước sau đây trên phần mềm:

Bước 1: Khai báo các hàng hóa được sản xuất theo đơn đặt hàng

Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Bước 7: Nghiệm thu đơn hàng

 

 

 

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tính giá thành theo đơn hàng" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Khai báo các hàng hóa được sản xuất theo đơn đặt hàng

oHướng dẫn chi tiết

Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_DONHANG_QD48_b1

Khai báo thông tin các hàng hoá được đặt theo đơn hàng => kế toán sẽ tuỳ thuộc vào mặt hàng được đặt để khai báo tính chất của hàng hóa là: Vật tư hàng hoá, Thành phẩm hoặc Dịch vụ.

Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo Định mức nguyên vật liệu tại tab Định mức nguyên vật liệu

HDTN_Giathanh_Donhang_Qd48_b2

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng - Bước 1 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_Donhang_Qd48_b3

Khai báo thông tin về đơn đặt hàng.

Để tập hợp được chi phí theo đơn hàng khi tính giá thành, kế toán cần phải tích chọn vào thông tin Tính giá thành trên đơn đặt hàng.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng - Bước 2 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_Donhang_QD48_b4

Khai báo thông tin về thành phẩm được sản xuất và các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm.

Sau khi khai báo xong thông tin, nhất Cất.

NOTE_iconnote Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

oXem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng - Bước 3 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Xuất kho NVL sử dụng để sản xuất thành phẩm

Sau khi lập lệnh sản xuất xong, chọn chức năng Lập phiếu xuất icon_LapphieuxuatkhotulenhSX trên thanh công cụ để xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất:

HDTN_GIATHANH_Donhang_Qd48_b5_xuatkho

Khai báo các nguyên vật liệu được xuất kho để sản xuất theo đơn đặt hàng.

Đối với các chi phí trực tiếp thì NSD cần chọn Đơn đặt hàng

Kiểm tra chứng từ xuất kho sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Hạch toán chi phí nhân công, chi phí SXC

Trong quá trình hạch toán các chứng từ chi phí liên quan đến tính giá thành ( phát sinh nợ tài khoản 621, 622, 623, 627, 154) nếu chi phí nào xác định được ngay là phát sinh cho đơn hàng nào thì  chọn đơn hàng tương ứng, còn chi phí nào chưa xác định là phát sinh cho từng đơn hàng là bao nhiêu thì để trống thông tin cột Đơn hàng.

HDTN_GIATHANH_Donhang_Qd48_b5_hachtoanCphi

NOTE_iconnote Đối với việc tính giá thành theo QĐ48: khi nhập các chi phí phát sinh NSD cần nhập thông tin khoản mục chi phí sản xuất. Riêng khoản mục chi phí Máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có loại hình hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này.

oXem phim hướng dẫn

 

   

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng - Bước 4 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Thêm:

HDTN_GIATHANH_Donhang_Qd48_b6_01

Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đơn hàng phát sinh trong kỳ đã khai báo. NSD có thể chọn đơn hàng bằng cách nhấn nút Chọn.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng - Bước 5 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung:

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự đồng tổng hợp chứng từ xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung vào TK 154 và có chọn các khoản mục chi phí tương ứng NVLTT, NCTT, SXC nhưng chưa có thông tin Đơn hàng để thực hiện việc phân bổ chi phí:

HDTN_GIATHANH_DONHANG_QD48_B7_phanbochiphi

Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn phân bổ theo một trong các tiêu thức sau: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp hoặc Doanh thu.

Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đơn hàng trong kỳ tính giá thành.

Sau khi phân bổ xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Hệ thống sẽ không tổng hợp các chứng từ hạch toán đã có thông tin Đơn hàng để thực hiện phân bổ chi phí chung.

        2. Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

        3. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp giá vốn bình quân, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

       4. Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và kế toán phải thực hiện lại việc khai báo.

       5. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn Tính giá thành đơn hàng - Bước 6 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Bước 7: Nghiệm thu đơn hàng

oHướng dẫn chi tiết

Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, tại màn hình danh sách nhấn chuột phải và chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng.

Chọn kỳ tính giá thành, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632:

HDTN_GIATHANH_DONHANG_Qd48_b8_nghiemthudh

Kiểm tra lại chứng từ nghiệm thu đơn hàng, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu đơn hàng đã lập trước đó, kế toán chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Nghiệm thu đơn hàng để tìm kiếm.

HDTN_GIATHANH_DonhangQd48_b8_danhsachnghiemthudh

oXem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ tính giá thành đơn hàng - Bước 7 (QĐ48) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)