Xuất khẩu sổ tài sản ra file excel

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Sổ tài sản >

Xuất khẩu sổ tài sản ra file excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xuất khẩu các TSCĐ đang được quản lý trên sổ tài sản ra file exce.  

Cách thao tác

Trên tab Sổ tài sản, chọn chức năng Xuất khẩu ra excel:

HDSD_TAISANCODINH_Sotaisan_Xuatkhausotaisan

Sau khi thực hiện xuất khẩu xong, có thể mở file excel để kiểm tra:

Xuat_khau_so_tai_san_02