Sổ tài sản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Sổ tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán trong việc quản lý và tra cứu các thông tin về việc ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điểu chuyển cũng như việc thực hiện tính khấu hao của các TSCĐ doanh nghiệp đang sử dụng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Sổ tài sản:

HDSD_TAISANCODINH_Sotaisan

Tại tab Sổ tài sản, có thể thực hiện được các chức năng:

Đánh giá lại TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu

Xuất khẩu sổ tài sản ra file excel

Xem thêm

Thiết lập mẫu trên giao diện sổ TSCĐ