Khai báo tài sản đầu kỳ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Khai báo tài sản đầu kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các TSCĐ đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và tính khấu hao trên phần mềm.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Khai báo tài sản đầu kỳ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Khai báo tài sản đầu kỳ):

Khai_bao_TSCD_dau_ky_01

Nhập các thông tin chi tiết cho tài sản cố định năm trước như: Mã tài sản, Tên tài sản, Ngày ghi tăng, Ngày bắt đầu sử dụng, Nguyên giá, Giá trị tính khấu hao, ...

Sau khi khai báo xong thông tin cho các tài sản cố định năm trước, nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin các tài sản vừa khai báo sang tab Sổ tài sảnGhi tăng để theo dõi.

NOTE_iconnote1. Trường hợp chi phí khấu hao của một tài sản được phân bổ cho nhiều đối tượng khác nhau (có thể phân bổ cho công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng), sẽ khai báo cùng một tài sản trên nhiều dòng khác nhau với các thông tin giống hệt nhau, trừ thông tin tại cột Đối tượng phân bổ, Tỷ lệ phân bổTài khoản chi phí.

          2. Có thể khai báo cùng lúc nhiều TSCĐ từ năm trước thông qua việc nhập khẩu danh sách tài sản từ file excel. Thao tác xem Tại đây.

         3. Để sửa lại được thông tin của các TSCĐ năm trước đã khai báo, sẽ chọn thông tin của tài sản trên tab Ghi tăng và chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ:

HDSD_TAISANCODINH_Khaibaotaisandauky_note

Xem thêm

Tìm nhanh loại tài sản

Tìm nhanh đơn vị

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh đối tượng phân bổ