Tài sản cố định

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Tài sản cố định cho phép khai báo TSCĐ, ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, tính khấu hao TSCĐ, kiểm kê TSCĐ; theo dõi tình hình sử dụng TSCĐ trong suốt quá trình sử dụng tại doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_TAISANCODINH_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý TSCĐ tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ quản lý tài sản sau:

Mua sắm tài sản cố định

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Chuyển TSCĐ thành CCDC

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên kết

Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình

Đánh giá lại TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận

Khấu hao TSCĐ

Kiểm kê TSCĐ

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Tài sản cố định