Ghi tăng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các TSCĐ năm trước đã được khai báo và các TSCĐ mới đưa vào sử dụng trong năm.  

HDSD_TSCD_GhitangTSCD_manhinhdanhsach

Trên tab Ghi tăng, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Thực hiện ghi tăng TSCĐ

8In CT ghi tăng TSCĐ. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách ghi tăng TSCĐ