Ghi tăng TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Ghi tăng >

Ghi tăng TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về TSCĐ được đưa vào sử dụng tại doanh nghiệp lên sổ tài sản để phục vụ công tác theo dõi, quản lý.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Ghi tăng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi tăng chọn chức năng Thêm), sau đó khai báo các thông tin chi tiết về TSCĐ:

oTab Thông tin chung: cho phép khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất...

HDSD_TAISANCODINH_Ghitang_Ghitangtscd_b1        

=> Đối với các tài sản cũ đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng hoặc chưa khấu hao hết nhưng bị mất... nếu kế toán vẫn muốn theo dõi trên sổ tài sản, thì khi thực hiện ghi tăng sẽ chọn trạng thái của tài sản là , đồng thời tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

oTab Thông tin khấu hao: cho phép khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như thời gian sử dụng, nguyên giá, thời gian sử dụng...

HDSD_TAISANCODINH_Ghitang_ghitangtscd_b2-02

=> Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

oTab Thiết lập phân bổ: cho phép chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng => đối tượng phân bổ có thể là: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng.

HDSD_TAISANCODINH_Ghitang_Ghitangtscd_b4_01

oTab Nguồn gốc hình thành: cho phép chọn nguồn gốc hình thành lên TSCĐ và chọn chứng từ kế toán tham chiếu làm nguồn gốc hình thành TSCĐ.

Ghi_tang_TSCD_04

oTab Bộ phận cấu thành: cho phép liệt kê các bộ phận chi tiết (kèm số lượng) cấu thành lên TSCĐ (nếu có).

Ghi_tang_TSCD_05

oTab Dụng cụ, phụ tùng kèm theo: cho phép liệt kê các dụng cụ, phụ tùng kèm theo tài sản (nếu có).

Ghi_tang_TSCD_06

Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng => thông tin TSCĐ vừa được khai báo ngoài việc được lưu trên tab Ghi tăng còn được lưu trên tab Sổ tài sản.

NOTE_iconnoteĐối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), hệ thống không cho phép các tài sản được trùng mã nhau => tài sản được khai báo khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

Ghi tăng TSCĐ đã được khai báo trên Sổ quản trị khi đang làm việc trên Sổ tài chính hoặc ngược lại

Đính kèm tài liệu cho tài sản được ghi tăng