Ghi tăng TSCĐ từ sổ khác sổ đang làm việc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Ghi tăng > Ghi tăng TSCĐ >

Ghi tăng TSCĐ từ sổ khác sổ đang làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Áp dụng với dữ liệu sử dụng đồng thời cả hai hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị. Khi đó, nếu đang làm việc trên Sổ tài chính, hệ thống sẽ cho phép kế toán lấy thông tin của các TSCĐ đã được khai báo trên Sổ quản trị (hoặc ngược lại).

Cách thao tác

Khi thực hiện Ghi tăng TSCĐ, chọn chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống sổ...:

Lay_TSCD_tu_so_khac_01

Sau khi chọn xong TSCĐ được ghi tăng từ sổ khác, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy toàn bộ thông tin về TSCĐ sang sổ đang làm việc:

Lay_TSCD_tu_so_khac_02

Nhấn Ghi tăng để lưu thông tin tài sản vào sổ đang làm việc.